• DataCarryPlus_1800x550
 • DataCarryPlus_750x510
DataCarryPlus_750x510

Data Carry Plus

Data Carry Plus Package ဆိုတာကတော့ မည်သည့်ပက်ကေချ့်ကိုမဆို ရက် (၃၀) သက်တမ်းဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ 1000GB အထိ အပိုလက်ဆောင်ဒေတာများလည်း ကံထူး ရယူနိုင်မယ့် ပက်ကေချ့်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူတိုင်းမှာ ပက်ကေ့ချ်ဒေတာနှင့် သက်တမ်းကို ပေါင်းစည်းသယ်ဆောင်ခွင့် လည်းရှိပါတယ်။

Data Carry Plus

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၆၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၂၅၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၇၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၃၅၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၉၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၄၇၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ days

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၁၂၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၆၁၅ MB
  သက်တမ်း : 30 days

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၁၇၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၈၆၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၂၆၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၁၂၉၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၄၄၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၂၁၆၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၈၉၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၄၃၃၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၁၇၉၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၈၆၆၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၂၆၉၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၁၃၀၃၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၆၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၂၅၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၇၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၃၅၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၉၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၄၇၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ days

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၁၂၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၆၁၅ MB
  သက်တမ်း : 30 days

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၁၇၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၈၆၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၂၆၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၁၂၉၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၄၄၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၂၁၆၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၈၉၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၄၃၃၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၁၇၉၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၈၆၆၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus

  ဈေးနှုန်း : ၂၆၉၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : ၁၃၀၃၀ MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

Data Carry Plus Auto Renewal

 • Data Carry Plus Auto Renewal

  ဈေးနှုန်း : ၉၇၉ ကျပ်
  Data ပမာဏ : 470MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus Auto Renewal

  ဈေးနှုန်း :၁၂၇၉ ကျပ်
  Data ပမာဏ : 615MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus Auto Renewal

  Price : 1,779Ks
  Data ပမာဏ : 860MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus Auto Renewal

  ဈေးနှုန်း : ၂၆၆၉ ကျပ်
  Data ပမာဏ : 1290MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus Auto Renewal

  ဈေးနှုန်း : ၉၇၉ ကျပ်
  Data ပမာဏ : 470MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus Auto Renewal

  ဈေးနှုန်း :၁၂၇၉ ကျပ်
  Data ပမာဏ : 615MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus Auto Renewal

  Price : 1,779Ks
  Data ပမာဏ : 860MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Data Carry Plus Auto Renewal

  ဈေးနှုန်း : ၂၆၆၉ ကျပ်
  Data ပမာဏ : 1290MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

mpt voice pack

Night Safety Data Pack

ညဘက်မှာ ပုံမှန်အမြန်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အများဆုံး 1.5Mbps အမြန်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ အသုံးပြုလိုသူတွေအတွက် MPTမှ Night Safety Data Packကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ည ၁၁နာရီမှစ၍မနက်၇နာရီအထိ Night Safety Data Pack ကို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Night Safety Data Packကို *233#ကိုခေါ်ဆို၍ဝယ်ယူနိုင်သလို MPT4U Appမှာဝယ်ယူပြီအပိုဆောင်းဒေတာများကိုရယူလိုက်ပါ။

Night Safety Data Pack

 • 1 Night Safety Data Pack – ပုံမှန်အမြန်နှုန်း

  ဈေးနှုန်း : ၁၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: 80MB
  သက်တမ်း : ၁ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 3 Night Safety Data Pack – ပုံမှန်အမြန်နှုန်း

  ဈေးနှုန်း : ၄၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: 220MB
  သက်တမ်း: ၃ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 7 Night Safety Data Pack – ပုံမှန်အမြန်နှုန်း

  ဈေးနှုန်း : ၇၉၉ကျပ်
  Data : 360MB
  သက်တမ်း: ၇ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 1 Night Safety Data Pack – Max1.5Mbps

  ဈေးနှုန်း : ၁၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: 80MB
  သက်တမ်း : ၁ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 3 Night Safety Data Pack – Max1.5Mbps

  ဈေးနှုန်း : ၄၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: 220MB
  သက်တမ်း: ၃ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 7 Night Safety Data Pack – Max1.5Mbps

  ဈေးနှုန်း : ၇၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 360MB
  သက်တမ်း: ၇ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 1 Night Safety Data Pack – MPT4U

  ဈေးနှုန်း : ၁၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: 83MB
  သက်တမ်း : ၁ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 3 Night Safety Data Pack – MPT4U

  ဈေးနှုန်း : ၄၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: 225MB
  သက်တမ်း: ၃ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 7 Night Safety Data Pack – mpt4u

  ဈေးနှုန်း : ၇၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 365MB
  သက်တမ်း: ၇ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 1 Night Safety Data Pack – ပုံမှန်အမြန်နှုန်း

  ဈေးနှုန်း : ၁၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: 80MB
  သက်တမ်း : ၁ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 3 Night Safety Data Pack – ပုံမှန်အမြန်နှုန်း

  ဈေးနှုန်း : ၄၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: 220MB
  သက်တမ်း: ၃ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 7 Night Safety Data Pack – ပုံမှန်အမြန်နှုန်း

  ဈေးနှုန်း : ၇၉၉ကျပ်
  Data : 360MB
  သက်တမ်း: ၇ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 1 Night Safety Data Pack – Max1.5Mbps

  ဈေးနှုန်း : ၁၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: 80MB
  သက်တမ်း : ၁ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 3 Night Safety Data Pack – Max1.5Mbps

  ဈေးနှုန်း : ၄၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: 220MB
  သက်တမ်း: ၃ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 7 Night Safety Data Pack – Max1.5Mbps

  ဈေးနှုန်း : ၇၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 360MB
  သက်တမ်း: ၇ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 1 Night Safety Data Pack – MPT4U

  ဈေးနှုန်း : ၁၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: 83MB
  သက်တမ်း : ၁ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 3 Night Safety Data Pack – MPT4U

  ဈေးနှုန်း : ၄၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: 225MB
  သက်တမ်း: ၃ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 7 Night Safety Data Pack – mpt4u

  ဈေးနှုန်း : ၇၉၉ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 365MB
  သက်တမ်း: ၇ရက်

  ဝယ်ယူရန်

mpt voice pack

Night Time Data Pack

MPT ၏ ၀ယ်ယူအသုံးပြုသူများအတွက် ညဘက်များတွင် စတင်ဝယ်ယူသည့်အချိန်မှ စတင်၍ ၈ နာရီ အသုံးပြုနိုင်သည့် ၀န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။

Night Time Data Pack

 • 1 Night Time Data Pack

  နှုန်းထား : ၁၆၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 60MB
  သက်တမ်း : ၁ ည

  ဝယ်ယူရန်

 • 7 Night Time Data Pack

  နှုန်းထား : ၈၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 370MB
  သက်တမ်း : ၇ ည

  ဝယ်ယူရန်

 • 30 Night Time Data Pack

  နှုန်းထား : ၃၄၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 1500MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ည

  ဝယ်ယူရန်

 • 1 Night Time Data Pack

  နှုန်းထား : ၁၆၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 60MB
  သက်တမ်း : ၁ ည

  ဝယ်ယူရန်

 • 7 Night Time Data Pack

  နှုန်းထား : ၈၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 370MB
  သက်တမ်း : ၇ ည

  ဝယ်ယူရန်

 • 30 Night Time Data Pack

  နှုန်းထား : ၃၄၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 1500MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ည

  ဝယ်ယူရန်

mpt voice pack

Casual Pack Promo

Casual Pack Promo ကို အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Casual Pack Promo

 • 2 days Casual Pack Promo

  နှုန်းထား : ၁၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 75MB
  သက်တမ်း : ၂ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 7 days Casual Pack Promo

  နှုန်းထား : ၉၄၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 400MB
  သက်တမ်း : ၇ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 30 days Casual Pack Promo

  နှုန်းထား :၂၆၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 1200 MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 2 days Casual Pack Promo

  နှုန်းထား : ၁၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 75MB
  သက်တမ်း : ၂ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 7 days Casual Pack Promo

  နှုန်းထား : ၉၄၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 400MB
  သက်တမ်း : ၇ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • 30 days Casual Pack Promo

  နှုန်းထား :၂၆၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ : 1200 MB
  သက်တမ်း : ၃၀ ရက်

  ဝယ်ယူရန်

mpt voice pack

Daily Data Pack

Daily Data Pack မှာ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော အစီအစဉ်များ ဖြစ်ပါသည်။

Daily Data Pack

 • Daily Data Pack

  ဈေးနှုန် :၂၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: ၈၀ MB
  သက်တမ်း : 1 ရက်

  ဝယ်ယူရန်

 • Daily Data Pack

  ဈေးနှုန် :၂၉၉ ကျပ်
  ဒေတာပမာဏ: ၈၀ MB
  သက်တမ်း : 1 ရက်

  ဝယ်ယူရန်

best operator in Myanmar